Obchodní podmínky

Prodávající

Lékárenská funkční čokoláda s.r.o.

Sídlo společnosti:                     

U Kloubových domů 330/8, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha

Fakturační údaje:

IČ: 097 646 82

Provozní doba:

Po – Pá:  8:00 – 16:30 hod.

Spisová značka:

C 342148 vedená u Městského soudu v Praze

Kupující

Koncový uživatel 

Do této kategorie jsou automaticky zařazeni všichni zákazníci neuvedení dále. 

Podnikatelský subjekt 

Do této kategorie je automaticky zařazen každý podnikatelský subjekt podnikající na základě platného IČO. 

Ochrana osobních údajů 

Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje poskytnuté zákazníkem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). 

Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely: 

úspěšně vyřizovat zákazníkovy objednávky, reklamace atd. 

informovat zákazníka o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi atp. 

poskytovat zákazníkovi informace o zboží, cenách atd. 

Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů. 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje: 

- nejsou pravdivé 

- byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nenáleží 

- byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR 

Zákazníkem poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou. 

Zákazník má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně v souladu s obchodními podmínkami může požádat o zrušení registrace.

Objednávka

Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu na www.funkcnicokolada.cz

- e-mailem na adrese: prodej@funkcnicokolada.cz

- telefonicky:+420 774 687 780

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky prostřednictvím ICQ nebo podobného komunikačního SW.

Objednávka zrealizovaná některým z výše uvedených způsobů je závazná a zrušit ji lze jen za následujících podmínek:

- zákazník oznámí prodávajícímu záměr o zrušení objednávky nebo její části

- v případě, že je zboží pro zákazníka již skladem nebo je na cestě od dodavatele, je prodávající oprávněn vystavit zákazníkovi penalizační fakturu. V případě zboží objednávaného u dodavatele speciálně pro zákazníka na jeho objednávku může penalizace dosáhnout výše až 100% z ceny zboží + vedlejší náklady spojené se zrušením objednávky (doprava od dodavatele atd.).

- penalizační faktura bude vystavena také v případě, kdy zákazník odmítne převzít objednané zboží a objednávka se tím zruší automaticky

- minimální částka penalizační faktury je 300,- Kč bez DPH

Platební podmínky

Platbu je možno realizovat následujícími způsoby:

  • Na dobírku - při doručení zboží
  • Platba předem bankovním převodem

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany koncového zákazníka:

Kupující má právo podle ustanovení Občanského zákoníku (zákon č. 40/1969 Sb.) §53 odst. 7 právo odstoupit od kupní smlouvy do 3 dnů od převzetí zboží. Tato možnost zaniká, pokud bylo zboží odebráno osobně ze skladu prodávajícího. Pokud se kupující rozhodne zboží vrátit, musí ho nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování v původním obalu a kompletní zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení na adresu provozovny prodávajícího). Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět (nejpozději do 30 dnů) odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující zásadně nepřijímá zboží zaslané za tímto účelem na dobírku!

Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši minimálně 10% z ceny vraceného zboží + náklady vynaložené prodávajícím při prvotní expedici zboží, byť nebyly účtovány. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude vrácení zboží akceptovat či nikoliv.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto výše uvedených případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

Je-li platná cena totožná nebo nižší, než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.

Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Souhlas se zasíláním informací

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních informací na poskytnutou e-mailovou adresu. Tento souhlas má právo kupující kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena ochrana osobních údajů kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2008 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

Pro „koncové zákazníky“ specifikované výše se tyto Všeobecné obchodní podmínky řídí platným ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami.

Pro „prodejce výpočetní techniky“ a „podnikatelské subjekty“ specifikované výše se tyto Všeobecné obchodní podmínky řídí platným ustanovením Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Kupující svou registrací stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.